http://www.Yashilmisho.com
Email: info@Yashilmisho.com
Print: 1400/06/31

گونه های جانوری


موقعيت مكاني و جغرافيايي منطقه ميشو داغ از ديدگاه جغرافيايي جانوري و قرارگيري آن در حد فاصل بين چهار منطقه حساس زيستي اكولوژيكي ، پارك ملّي اروميه (درياچه اروميه) ، منطقه حفاظت شده مركان و منطقه شكار ممنوع يكانات و پناهگاه حيات وحش كيامكي به لحاظ دارا بودن فون جانوري و تنوع جمعيتي (بيوم) داراي اهميت فراواني است . وجود كرويد و فعال و بسيار مهم مهاجرتي غربي به شرقي بين اين محدود و منطقه حفاظت شده مركان و نقش تأثير گذارآن در بقا و تأمين نيازهاي بيولوژيكي و اتولوژيكي گونه ها موجود منطقه حفاظت شده مركان قابل توجه مي باشد و محدودة ميشو داغ از جهت همگني و يكپارچگي جمعيت و بافت فعلي موجود داراي شباهتهاي خود مهاي ژني و تطابق گونه اي هر دو منطقه از نظر دموگرافيكي حائز اهميت است و ضروري ميباشد كه مطالعات كلي و جامعة در خصوص جامعة جانوري و تركيبات ژني ميشوداغ صورت گيرد .

البته محدود بودن زمان بررسي اين امكان را ندارد تا بررسي جامع و تفصيلي صورت گيرد . ولي به هر حال در بررسي اوليه و ابتدايي فون جانوري ميشوداغ نتايجي را ارائه نموده كه بصورت چك ليست هر چند ابتدايي با تفكيك رده ، راسته ، تيره و گونه ارائه گرديده است . اين تعداد گونه يقيناً جزئي را فن جانوري منطقه ميشو است . و اين آمار دقيق نبود و نمي تواند تركيب جمعيتي گونه هاي كل ميشو داغ را بطور يقين نشان دهد .

بررسي اوليه نشانگر تفاوت تركيب جمعيتي و تنوع ارزشمند ميشو است كه در صورت وجود امكانات نتايج بهتري مي توانست بدست آورد.

روش بكارگيري در بررسي فن جانوري ميشو با توجه به محدوديت زماني و امكانات و تجهيزات روش مشاهده مستقيم بود كه در بعضي از موارد نيز استناد به اطلاعاتي محيط بان و شكارچيان بومي شده آمار تعداد گونه ها موجود هر چند محدود است ولي قريب به يقين حاكي از وجود گونه ها اشاره شده در سطح منطقه ميشو است .


رديف

نام فارسي گونه

نام علمي گونه

راسته مارها   Order , Serpentes

خانواده بوآها                  Family , Boidae

1

بوآي شني باريك كوره مار شني

Eryx   elegans

2

بوآي شني معمولي كورمار

Eryx  jaculus jaculus

خانواده كلوبريده                        Family  : Colubridae 

3

مار آتشي

Hierophis  schmidti

4

قمچه مار

Coluber  najadum  najadum

5

مار پلنگي

Coluber  ravergieri  ravargieri 

6

مار قيطاني

Coluber  rhodorachis  rhodorachis

7

ماركوتوله ارمني

Eirenis  punctatolineata

8

گونه مار قفقازي

Elaphe  hohenackeri  hohenackeri

9

مار چلپير ــ  مار آبي

Natrix  tesselata  tesselata

10

پله مار  ــ  نيمه سمي

Malpolon  monspessulana  insignita

خانواده ويپريده ( افعي ها )              Family  :  Viperida

11

گـــرز مار

Macrovipera  lebetina  obtusa

12

افعي البرزي

Vipera  ursinii  eriwanensis

راسته دوزيستان                          Order  :  Amphibians

خانواده وزغ                                 Family  :  bufonidae

13

وزغ

Bufo  :  Viridis

خانواده قورباغه                           Family  :  Ranidae

14

قورباغه معمولي

Rana  ridibunda

خانواده درختي                         Family  : Hylaidae

15

درختي

Hyla  Savigngi

راسته لاك پشتيان                      Order  :   Testudines 

خانواده لاك پشتهاي زميني               Family  :  Testudinidae

16

لاك پشت بركه اي اروپايي

Emys  orbicularis

17

لاك پشت بركه اي خزري

Mauremys  Caspica

18

لاك پشت مهميز دار

Testuda  graeca  ibera  vu

راسته سوسمارها                         Order  :  Sauria

خانواده آگاماها                  Family  :  Agamidae

19

آگماي قفقازي

Laudakia  caucasia

خانواده لاسرتا                   Family  :  Lacertidae

20

لاسرتاي سبز خزري

Lacerta  Strigata

21

لاسرتاي آذربايجان

Lacerta  raddei  vanensis

22

لاسرتاي آذربايجان

Lacerta  raddei  vaddei

23

لاسرتاي علفزار

Lacerta  praticola

24

لاسرتاي اروميه

Lacerta  cuppadocica

خانواده اسكينگ ها                     Scincidae

25

اسكينگ علف زار

Mabuya  aurata  transcaucasicaپستانداران ميشو داغ ( بررسي اوليه )MAMMALS

1

خارپشت اروپايي

Erinaceus  europaeus

2

حشره خوار دندان سفيد

Crocidura  russula

3

خفاش نول اسبي بزرگ

Rhinolophus  ferrumeguinum

4

خفاش نول اسبي مديترانه اي

Rhinolophus  euryale

5

خفاش سبيل دار

Myotis  mystacinus

6

خفاش لب كوتاه

Pipistrellus  pipistrellus

7

خفاش بال سفيد

Pipistrellus  kuhlii

8

خفاش بال بلند

Miniopterus  schreibersil

9

دو پاي كوچك

Allactaga  elater

10

جرد ايراني

Meriones  persicus

11

موش خانگي

Mus  musculus

12

موش صحرايي

Apodemus  sylvaticus

13

خرگوش

Lepus  capensis

14

گرگ

Canis  lupus

15

روباه معمولي

Vulpes  vulpes

16

راسو

Mustela  nivalis

17

سمور

Martes  foina

18

شنگ

Lutra  lutra

19

رودك

Meles  meles

20

گربه وحشي

Felis  catus

21

سياه گوش

Lynx  lynx

22

قوچ ارمني

Ovis  orientalis  gmelini

23

پاژن

Capra  aegagrus

24

گراز

Sus  scrofa

پرندگان

راسته شاهين سانان          Falconiformes

تيره قوشيان                          Accipiteridae

1

كور كور

Milvus  migrans

2

كركس سياه

Aegypius  monachus

3

سنقر خاكستري

Circus  cyaneus

4

سنقر گندم فرار

Circus  pygargus

5

سارگپر معمولي

Buteo  buteo

6

عقاب طلايي

Aguila  chrysaetos

7

دليجه

Falco  tinnunculus

8

بالابان

Falco  falcon

راسته ماكيان سانان        Galliformes

9

كبك دري

Tetraogallus  caspicus

10

كبك

Alectoris  chukar

11

كبك چيل

Perdix  perdix

راسته كبوتر سانان

تيره باقرقره                                                                    Pteroclidae

12

باقرقره شكم سياه

Pterocles  orientalis

تيره كبوتريان                                                                  Columbidae

13

كبوتر چاهي

Columba  livia

14

كبوتر كوهپايه

Columba  oenas

راسته جغد سانان

تيره جغديان                    Strigidae

15

مرغ حق

Otus  scops

16

شاه بوف

Bubo  bubo

17

جغد كوچك

Athene  noctua

راسته سبز قبا سانان            Coraciformes

تيره زنبور خواريان               Meropidae

18

زنبور خوار

Merops  apiaster

تيره سبز قبايان                      Coraciidae

19

سبز قبا

Coracias  garrulus

تيره هدهد                       Upupidae

20

هد هد

Upupa  epops

راسته گنجشك سانان                Passeriformes

21

چكاوك كوچك

Calandrella  rafescens

22

چكاوك كاكلي

Galerido  cristata

تيره دم جنبانكيان                     Motacillidae

23

دم جنبانك شكم زرد

Motacilla  flava

تيره توكايان

24

بلبل

Lusclinia  megarhnchos

25

چلچك گوش سياه

Oenanthe  hispanica

تيره سكيان                   Syiviidae

26

سك دم پهن

Cettia  cetti

27

سك نيزار

Acrocephalus  scirpaeus

28

سك بزرگ نيزار

Acro  cephalus  arandinaceus

تيره چرخ ريسكيان                    Paridae

29

چرخ ريسك سر سياه

Parus  lagubris

تيره زرد پره ييان                         Embeviza  shoeniclus

30

زرد پرة تالابي

Emberiza  shoeniclus

تيره گنجشكيان                    Ploceidac

31

گنجشك خانگي

Passer  domesticus

تيره كلاغيان                    Corvidae

32

زاغي

Pica  pica

33

كلاغ سياه

Corvus  frugilegus

34

كلاغ ابلاق

Corvus  corone conix