آلبوم تصاوير / افتخارات گروه / کسب جايزه ملي


دريافت جايزه ملي توسط آقاي عادلي نيا
از دست معاون اول رئيس جمهور جناب آقاي دکتر داوودي و سرکار خانم جوادي
از راست به چپ:
آقاي عادلي نيا - دبيرکل گروه ياشيل ميشو
آقاي جمشيد کتاني: از خيرين و همشهريان مقيم تهران
آقاي مهندس غياثي: نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسلامي
آقاي مهندس ميرزايي: مديرکل حفاظت محيط زيست استان آذربايجانشرقي
آقاي اسماعيل اسماعيل زاده: کارمند بازنشسته نهاد رياست جمهوري و همشهري مقيم مرکز
آقاي محمد روح روان: عضو هيئت مديره گروه ياشيل ميشو
در مراسم دريافت جايزه ملي