آلبوم تصاوير / افتخارات گروه / حمايت از ياشيل ميشو