آلبوم تصاوير / برگزاري جلسات و همايش ها / همايش کرمان

آخرين همايش کشوري گروههاي زيست محيطي در دوران سرکارخانم ابتکار در شهر کرمان