آلبوم تصاوير / برنامه هاي تبليغاتي، فرهنگي، هنري / گروه سرود